Доступні курси

Організація управління в державних установах

   Метою навчальної дисципліни «Фінанси» є формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- та макрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

   Предмет дисципліни: економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

   Головне завдання дисципліни – вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави. 

  


Містить методичні вказівки та рекомендації до виконання завдань дисципліни. Матеріал відповідає навчальній програмі курсу. 

Мета - поглибити  та закріпити теоретичні практичні навики,  одержані внаслідок вивчення дисципліни, навчитись швидко вибирати відповідні програмові засоби та забезпечувати якісний зв'язок між використовуваними засобами. 

У результаті  проходження  курсу студенти повинні:

Знати принципи розв'язання практичних задач із застосуванням обчислювальної  техніки, основні  характеристики  базового  та прикладного програмного забезпечення, методи роботи  з  цим забезпеченням та методи обміну інформацією поміж програмними засобами. 

Вміти обрати спеціалізоване прикладне програмне забезпечення та підготувати його до роботи  на  персональному комп'ютері,  організувати введення,  обробку  та зберігання інформації, орієнтуватися на можливості та якість обраного програмного забезпечення, отримувати тверді копії результатів роботи, отримувати та коректувати проміжні результати, встановлювати зв'язок  між програмовим забезпеченням. 

Одержати  навички роботи  на персональному комп’ютері відповідно до кваліфікації  користувача, отримати нові  знання з організації та  реалізації обробки інформації на персональному комп’ютері.

Завдання являють собою   практичні    завдання,    що    вирішуються суб’єктами підприємницької діяльності, підприємством із застосуванням методів математичного моделювання,  численних методів в  економіці, систем керування базами даних, засобів формалізації, обробки та відображення інформації в зручному для користувача вигляді.